Algemene Voorwaarden

Van de De Gele Knapzak, onderdeel van Studio Alott gevestigd aan Berkstraat 10, 6522JJ te Nijmegen, Nederland.

De artikelen

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Toepasselijkheid van voorwaarden
Artikel 3 Het aanbod
Artikel 4 De overeenkomst
Artikel 5 Herroepingsrecht PRODUCT
Artikel 6 Herroepingsrecht DIENST
Artikel 7 Andere termijn herroepingsrecht
Artikel 8 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 9 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 10 Verplichtingen van Rockabelle bij herroeping
Artikel 11 Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 12 De prijzen
Artikel 13 Nakoming overeenkomst en extra garantie
Artikel 14 Levering en uitvoering
Artikel 15 Opzegging
Artikel 16 Verlenging en duur
Artikel 17 Betaling
Artikel 18 Klachtenregeling
Artikel 19 Geschillen
Artikel 20 Aanvullende of afwijkende bepalingen
Bijlage I formulier voor herroeping

Artikel 1 Definities

1. De Gele Knapzak: wij, de aanbieders van producten, diensten, digitale inhoud en of diensten op afstand aan consumenten en de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten.
3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
5. Dag: Kalenderdag
6. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of De Gele Knapzak in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor die informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen De Gele Knapzak en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, diensten en digitale inhoud, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meerdere technieken voor communicatie op afstand.
9. Aanbod: alle producten, diensten en digitale inhoud die worden aangeboden door De Gele Knapzak.
10. Formulier voor herroeping: zowel op de website als in Bijlage I van deze voorwaarden is een formulier opgenomen voor herroeping. Dit formulier dient voor het herroepingsrecht.
11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en De Gele Knapzak gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeve te zijn samengekomen.
12. Derden: leverancier, fabrikant of importeur.

Artikel 2 Toepasselijkheid van voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Gele Knapzak en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen De Gele Knapzak en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal De Gele Knapzak voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij haar zijn in te zien en dat zij op verzoek van jou als consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar worden gesteld. De Gele Knapzak zal ervoor zorgen dat dit op een wijze gebeurt dat de consument de voorwaarden op een eenvoudige wijze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal – voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten – worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. De Gele Knapzak is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen tegenover de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 3 Het aanbod

1. Wanneer een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden tot stand komt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. De beschrijving bij het aanbod is voldoende gedetailleerd om ervoor te zorgen dat jij als consument een goede beoordeling kan maken van het aanbod. Als De Gele Knapzak een afbeelding gebruikt, zal dit een waarheidsgetrouwe weergave zijn van het aangeboden aanbod. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden De Gele Knapzak niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat jij duidelijk weet wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat jij als consument het aanbod aanvaard en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien jij het aanbod langs elektronische weg aanvaard hebt, bevestigt De Gele Knapzak onverwijld (oftewel: zo snel mogelijk danwel direct) langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door De Gele Knapzak is bevestigd, kan jij de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, neemt De Gele Knapzak passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien jij elektronisch kan betalen, zal de De Gele Knapzak daarvoor passende veiligheidsmaatregelen nemen.
4. De Gele Knapzak kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of jij als consument aan jouw betalingsverplichtingen kan voldoen, alsook van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien De Gele Knapzak naar aanleiding van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst met jou niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering van de overeenkomst bijzondere voorwaarden te stellen.
5. De Gele Knapzak zal bij de levering van het product, de dienst of de digitale inhoud aan jou de volgende informatie, schriftelijk of op een andere wijze dat jij er op een toegankelijke manier bij kan en kan opslaan, meesturen:
De gegevens van De Gele Knapzak, zoals e-mailadres en telefoonnummer, zodat jij weet waar je met je klachten terecht kan;
De voorwaarden waaronder en een uitleg op welke manier jij gebruik kunt maken van het herroepingsrecht;
De informatie over garanties en service na aankoop;
De prijs met daarbij ook vermeld alle belastingen van de producten, diensten of digitale inhoud, de kosten voor het afleveren (indien van toepassing) en de manier waarop betaald is;
Wanneer jij gebruik kan maken van je herroepingsrecht, het formulier voor herroeping of de vindplaats van het formulier.

Artikel 5 Herroepingsrecht PRODUCT

1. Jij als consument kan een overeenkomst die gaat over een aankoop van een product binnen de bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Gele Knapzak mag aan jou vragen waarom jij gebruik van het herroepingsrecht wil maken, maar jij bent niet verplicht om de reden bekend te maken.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op het moment nadat jij, of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product hebt ontvangen, of:
als jij in eenzelfde bestelling meerdere producten besteld hebt: de dag waarop jij, of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product hebt ontvangen. De Gele Knapzak mag, alleen wanneer jij hiervan voorafgaand aan het bestelproces op duidelijk wijze over geïnformeerd bent, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop jij, of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel ontvangen hebt;
Bij overeenkomsten wanneer er op regelmatige wijze leveringen van producten plaatsvinden voor een bepaalde periode: de dag waarop jij, of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste product ontvangen hebt.

Artikel 6 Herroepingsrecht DIENST

1. Jij als consument kan een overeenkomst die gaat over het afnemen van een dienst binnen de bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Gele Knapzak mag aan jou vragen waarom jij gebruik van het herroepingsrecht gebruik wil maken, maar jij bent niet verplicht om de reden bekend te maken.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 7 Andere termijn herroepingsrecht

1. Indien De Gele Knapzak de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of een formulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van artikel 5 en 6, vastgestelde bedenktijd.
2. Indien De Gele Knapzak de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verloopt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop jij die informatie ontvangen hebt.

Artikel 8 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal jij als consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Jij zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover en in de mate dat het nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt is dat jij het product hanteert en inspecteert zoals je dat in een winkel ook zou mogen doen.
2. Jij bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product wanneer dit het gevolg is van een manier van omgang met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. Jij bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als De Gele Knapzak jou niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 9 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Wanneer jij gebruik wilt maken van je herroepingsrecht als consument, moet jij dit binnen de bedenktijd melden door middel van het formulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan De Gele Knapzak.
2. Er wordt van jou verwacht dat je zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, het product terugzendt of overhandigt aan De Gele Knapzak. Dit hoeft niet wanneer De Gele Knapzak heeft aangeboden het product zelf te halen. Er kan vanuit worden gegaan dat jij de terugzendtermijn in elk geval hebt gevolgd als jij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. Jij zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, en wanneer dat mogelijk is in originele staat en verpakking, en conform de door De Gele Knapzak verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou als consument.
5. Jij draagt zelf de kosten voor het terugzenden van het product. Dit hoeft niet wanneer De Gele Knapzak heeft aangegeven aan jou dat jij deze kosten niet zelf hoeft te dragen.
6. Jij als consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
jij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
jij niet hebt erkend jouw herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen toestemming; of
De Gele Knapzak heeft nagelaten deze verklaring aan jou als consument te bevestigen.
7. Jij als consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
jij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
jij niet hebt erkend jouw herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen toestemming; of
De Gele Knapzak heeft nagelaten deze verklaring aan jou als consument te bevestigen.
8. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 10 Verplichtingen van De Gele Knapzak bij herroeping

1. Als De Gele Knapzak de melding van herroeping door jou als consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De Gele Knapzak vergoedt alle betalingen van de jou als consument, inclusief eventuele leveringskosten door haar in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld maar binnen 14 dagen volgend op de dag waarop jij als consument haar de herroeping meldt. Tenzij de De Gele Knapzak aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot jij als consument aantoont dat jij het product teruggezonden hebt, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De Gele Knapzak gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat jij als consument hebt gebruikt, tenzij jij instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor jou.
4. Als jij als consument hebt gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft De Gele Knapzak de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 11 Uitsluiting herroepingsrecht

De Gele Knapzak kan de navolgende dienst uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als zij dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Wanneer het gaat over een overeenkomst betreffende een dienst: als de dienst volledig is uitgevoerd, maar alleen als:
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van jou als consument; en
jij als consument verklaart dat jij hiermee je herroepingsrecht verliest.
2. Wanneer het gaat om een product wat vervaardigd is, die niet geprefabriceerd is en die wordt gemaakt op basis van individuele keuze of beslissingen van jou (bijvoorbeeld een gepersonaliseerd product), of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd is.
3. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van jou als consument; en
jij als consument verklaart dat jij hiermee je herroepingsrecht verliest.

Artikel 12 De prijzen

1. De prijzen van het aanbod op de website van producten en diensten waarbij een geldigheidsduur wordt vermeld worden niet verhoogd, tenzij er prijswijzigingen nodig zijn doordat btw-tarieven veranderen.
2. In afwijking van lid 1 kan De Gele Knapzak bij producten of diensten waarvan de prijzen schommelen waar zij geen invloed op heeft, aanbieden met variabele prijzen. Wanneer dit het geval is en daarmee sprake is van schommelingen, wordt dit bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan wanneer zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
jij als consument de mogelijkheid krijgt om de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De prijzen van het aanbod van producten en diensten zijn inclusief btw.

Artikel 13 Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De Gele Knapzak staat er voor in dat de producten en de diensten voldoen aan:
de overeenkomst;
de in het aanbod vermelde specificaties;
de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid; en
de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Wanneer is overeengekomen dat het product ook geschikt is voor ander dan normaal gebruik, staat De Gele Knapzak hier tevens voor in.
2. De door De Gele Knapzak of derden verstrekte extra garantie zal nimmer de wettelijke rechten en vorderingen beperken die jij als consument hebt op grond van de overeenkomst tegenover De Gele Knapzak wanneer zij tekort is geschoten in de nakoming van haar deel van de overeenkomst.
3. Extra garantie betekent voor deze algemene voorwaarden: iedere verbintenis van De Gele Knapzak en haar derden waarin zij aan jou als consument bepaalde rechten of vorderingen geeft die verder gaan dan waartoe De Gele Knapzak wettelijk verplicht is in het geval wanneer zij tekort is geschoten in de nakoming van een deel van de overeenkomst.

Artikel 14 Levering en uitvoering

1. De Gele Knapzak zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat jij aan De Gele Knapzak kenbaar hebt gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal De Gele Knapzak geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang jij hiervan uiterlijk 30 dagen nadat je de bestelling geplaatst hebt bericht. Je hebt in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding zoals in het vorige lid is omschreven zal De Gele Knapzak het bedrag dat je betaald hebt onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij De Gele Knapzak tot het moment van bezorging aan jou of een vooraf aangewezen en aan De Gele Knapzak bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15 Opzegging

1. Jij als consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Jij kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. Jij als consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als De Gele Knapzak voor zichzelf heeft bedongen.

Artikel 16 Verlenging en duur

1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
2. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag jij na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 17 Betaling

1. Jij moet het verschuldigde bedrag voldoen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktijd, of wanneer er geen bedenktijd is binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Als het een overeenkomst is voor een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat jij de bevestiging van de overeenkomst hebt ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten wordt geen verplichting opgelegd tot vooruitbetaling van meer dan 50% van het factuurbedrag. Wanneer is overeengekomen dat jij als consument vooruitbetaald, kun jij geen eisen stellen aan de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), voordat de overeengekomen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. Jij bent verplicht om onjuistheden in betaalgegevens die jij hebt verstrekt aan De Gele Knapzak direct te melden.
4. Wanneer jij niet tijdig aan je betalingsverplichting(en) voldoet, ben jij, nadat jij door De Gele Knapzak bent gewezen op de te late betaling en zij jou een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog te voldoen aan de betaling, na het uitblijven van een betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. En is De Gele Knapzak gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 18 Klachtenregeling

1. De Gele Knapzak heeft een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Jij als consument zal klachten over de uitvoering van de overeenkomst binnen bekwame tijd nadat jij de gebreken heb geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven indienen bij De Gele Knapzak.
3. Klachten die ingediend zijn bij De Gele Knapzak worden binnen 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Wanneer een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zorgt De Gele Knapzak ervoor dat, binnen de termijn van 14 dagen, geantwoord wordt met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer jij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Jij moet De Gele Knapzak in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 19 Geschillen

Op overeenkomsten tussen De Gele Knapzak en jou waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of andere afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van jou als consument zijn en moeten schriftelijk worden vastgelegd of anders op zodanige manier dat deze door jou op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Retourformulier De Gele Knapzak
Download hier het retourformulier.

Dit formulier graag terugzenden naar het retouradres:
Alott | De Gele Knapzak
Berkstraat 10
6522JJ Nijmegen

Alleen compleet ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Ik neem zo snel mogelijk contact met je op over de geretourneerde artikelen.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)